Privacyverklaring

Uw privacy is een groot goed en tevens een grondrecht. Bij Enneüs zien wij het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy en anonimiteit goed te beschermen. In onze privacyverklaring vertellen wij u graag hoe wij met persoonsgegevens omgaan en op waarom wij deze gebruiken. Zodat u precies weet hoe wij werken en wat uw rechten zijn.

Hoe komt Enneüs aan (mijn) persoonsgegevens?

Wij ontvangen (uw) persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van onderzoek en advies. Enneüs ontvangt de persoonsgegevens van de opdrachtgever van het onderzoek. Bijvoorbeeld van de gemeente waar u woont, of een bedrijf waar u klant van bent. Uw persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden als er een wettelijke grondslag (reden) voor is:

 • Toestemming: U heeft toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor een afgesproken doel. Bijvoorbeeld bij een bedrijf waar u klant van bent, of u heeft zich aangemeld voor een (onderzoeks-)panel.
 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U ontvangt bijvoorbeeld een uitnodiging om uw UWV re-integratietraject te evalueren. Het re-integratiebedrijf is namelijk wettelijk verplicht om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.
 • Publiekrechtelijke taak: De verwerking is belangrijk voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of openbaar gezag. U heeft bijvoorbeeld een uitnodiging gekregen voor een Burgerpeiling van uw gemeente, zodat zij haar publieke taken beter kan uitvoeren.
 • Gerechtvaardigd belang: De verwerking is belangrijk zodat onze opdrachtgever kan opkomen voor zijn of haar belangen. Dit mag niet als uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

 Welke persoonsgegevens ontvangt Enneüs?

Wij krijgen zo weinig mogelijk persoonsgegevens. Vaak ontvangen wij alleen uw naam, geslacht en adresgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om u een uitnodiging of herinnering te versturen. Wij ontvangen nooit bijzondere persoonsgegevens zoals uw geloofsovertuiging, politieke voorkeur of Burgerservicenummer. Wij gebruiken nooit bijzondere persoonsgegevens tenzij wij uw expliciete toestemming krijgen. Wij vernietigen alle persoonsgegevens maximaal 6 maanden na het onderzoek. Wij vernietigen persoonsgegevens direct als wij deze ontvangen zonder dat u duidelijk toestemming heeft gegeven.

 Is mijn deelname vrijwillig en anoniem?

Uw deelname aan onderzoek van Enneüs is altijd vrijwillig. U kunt op ieder moment uw deelname stoppen. Ook kunt u zich afmelden; u ontvangt dan geen herinnering meer. In uw uitnodiging is altijd uitgelegd hoe u zich kunt afmelden.

Uw deelname aan ons onderzoek is altijd anoniem. Wij beschermen uw anonimiteit door uw antwoorden gescheiden te houden van uw persoonsgegevens. De resultaten van onze onderzoeken zijn nooit terug te brengen tot personen of situaties.

Wat zijn mijn rechten?

Enneüs heeft (uw) persoonsgegevens alleen in bruikleen, u houdt de controle over uw gegevens. U heeft namelijk recht op inzage, correctie, en bezwaar:

 • U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG)
 • U heeft recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 16 en 17).
 • U heeft recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Wilt u zich bijvoorbeeld afmelden voor een onderzoek? In uw uitnodiging is uitgelegd hoe u dat gemakkelijk kunt doen. U krijgt dan geen herinnering meer over het onderzoek. Wilt u gebruik maken van een van uw rechten? Neemt u dan contact met ons op via helpdesk@enneus.nl of 050 – 20 53 048. Wilt u helemaal niet meer benaderd worden door onze opdrachtgever? Neemt u dan rechtstreeks contact op met de opdrachtgever – bijvoorbeeld uw gemeente of een bedrijf waar u klant van bent (geweest).

 Hoe beschermt Enneüs mijn privacy en gegevens?

Als onderzoeksbureau weten wij hoe belangrijk het is om uw privacy te beschermen. Wij houden ons daarom aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en alle andere Nederlandse wetgeving. Enneüs is lid van de MOA en wij volgen onder andere de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek en de ICC/ESOMAR voor het verantwoord uitvoeren van marktonderzoek. Wij maken afspraken met al onze opdrachtgevers over hoe wij met (uw) persoonsgegevens omgaan in een verwerkersovereenkomst. Hierin bespreken wij verschillende technische en organisatorische maatregelen die wij nemen om uw privacy te beschermen:

 • Informatiebeveiliging: wij beschermen (uw) persoonsgegevens op onze eigen beveiligde server. Wij bekijken per onderzoek wie toegang moet hebben tot persoonsgegevens. Zo zorgen wij ervoor dat zo weinig mogelijk medewerkers toegang hebben.
 • Waterscheiding: wij houden een waterscheiding aan tussen de verzending van een onderzoek en uw antwoorden. Uw antwoorden zijn daardoor niet verbonden met uw naam of contactgegevens.
 • Privacy Officer: wij hebben een Privacy Officer zodat wij onze dienstverlening regelmatig controleren en blijven verbeteren.
 • Verspreiding aan derden: wij gebruiken uw gegevens alleen voor onderzoeksdoeleinden. Wij verstrekken of verkopen nooit persoonsgegevens. De enige uitzonderingen hierop zijn: Als u zelf actief toestemming geeft voor verspreiding: U wilt bijvoorbeeld betrokken worden bij een eventueel vervolg op het onderzoek. Er sprake is van een noodgeval: U verkeert bijvoorbeeld in een (levens-)bedreigende situatie. Verspreiding is noodzakelijk vanwege een strafbaar feit of ander wettelijk voorschrift: bijvoorbeeld als uw gegevens onderdeel zijn van diefstal of een datalek.

Ik heb een vraag of klacht

We controleren regelmatig onze privacyverklaring en werkzaamheden. Heeft u vragen over ons beleid? U kunt contact met ons opnemen via helpdesk@enneus.nl of 050 – 20 53 048. U kunt ook een klacht bij ons indienen (link). Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over Enneüs

Enneüs is een Nederlands strategisch full-service onderzoek- en adviesbureau gevestigd te Sylviuslaan 5, 9728NS in Groningen. Enneüs is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA), een Nederlandse vereniging die de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van markt- en beleidsonderzoek behartigt.

Enneüs, Groningen, 31 juli 2018