Zorgsector en sociaal domein

De zorgsector is de afgelopen jaren volop aan veranderingen onderhevig. Nederland vergrijst, er wordt fors bezuinigd en de zorgsector ondervindt daar nu de gevolgen van. De rol van de overheid en zorgverzekeraars wordt daarnaast steeds groter. Zowel zorgorganisaties als gemeenten zullen zich moeten aanpassen aan deze veranderingen. Wij voeren diverse onderzoeken uit voor organisaties in de zorgsector.
.
Denk bijvoorbeeld aan de rol van marketing binnen zorgorganisaties. De tijd dat cliënten vanzelf bij zorgorganisaties terecht kwamen is voorbij. Maar op gemeentelijk niveau hebben we ook te maken met de uitbreiding van de Wmo, de stelselherziening in de jeugdzorg en de Participatiewet. Hoe gaan de gemeenten om met de organisatorische implicaties van de veranderingen in het sociaal domein? Allemaal veranderingen waarbij het van belang is dat zorgorganisaties en gemeenten zich laten voorzien van de juiste informatie om zodoende de eindgebruiker (de cliënt/burger) de optimale zorg te bieden die het nodig heeft. Enneüs helpt u graag bij het beantwoorden van uw vraagstukken.

Voorbeelden van onderzoek in de zorg

Concrete onderzoeken die wij voor zorgorganisaties en gemeenten uitvoeren zijn:

Voor deze onderzoeken zetten wij kwantitatieve methoden (voornamelijk online en schriftelijke vragenlijsten) en/of kwalitatieve methoden voornamelijk focusgroepen en interviews) in. Wij zijn volledig op de hoogte van eventuele verplichtingen als het gaat om onderzoek in de zorg. Zo dienen gemeenten voor de cliëntervaringsonderzoeken Wmo gebruik te maken van een verplichte vragenlijst en worden in de ouderenzorg ook verplichtingen gesteld, zoals voorheen de CQI in de ouderenzorg.

Gemeenten

Enneüs heeft veel en diverse onderzoeken voor gemeenten uitgevoerd. Door deze kennis te koppelen aan onze kennis op het gebied van zorg weten we passende onderzoeken te formeren voor de actuele vraagstukken van deze tijd. Wilt u als gemeente bijvoorbeeld de juiste voorbereidingen treffen om cliëntervaringsonderzoeken in het kader van de decentralisaties te organiseren? Wij zijn gespecialiseerd in dergelijk cliëntonderzoek. Het resultaat van de samenwerking met Enneüs is dat bestuurders van gemeenten met onderzoeksresultaten de gemeenteraad kunnen informeren over de effecten van hun beleid. Zorgorganisaties weten hiermee of ze goed bezig zijn en of de gewenste resultaten worden behaald. En burgers en cliënten hebben met dergelijk onderzoek een stem en weten dat er naar hen geluisterd wordt. Dergelijk onderzoek draagt, los van de inhoud, daarom ook al bij aan het vergroten van draagvlak onder die doelgroepen.

Zorgorganisaties

Bij al onze onderzoeksprojecten staat een gedegen onderzoeksopzet bovenaan. Wij besteden veel aandacht aan in kaart brengen van uw feitelijke behoefte; wat wilt u weten en waarom? Met onze kennis en ervaring op het gebied van zorg weten we waar we over praten. Aan de hand van een grondige inventarisatie stemmen wij een passend onderzoeksaanpak met u af.

  • Wilt u als zorgorganisatie bijvoorbeeld het effect van uw dienstverlening op cliënten meten? Dan verdient het aanbeveling om niet alleen cliënten bij het onderzoek te betrekken, maar ook te kijken naar de rol van medewerkers. Het parallel oppakken van een cliënt- én medewerkers onderzoek is iets dat wij daarom veelvuldig doen.
  • En heeft u hierbij gedacht aan de ideale combinatie van kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek? Hierbij dient het kwantitatieve onderzoek (wat bijvoorbeeld uitgevoerd kan worden door middel van online/schriftelijke vragenlijsten) als middel om een eerste verkenning te maken van de cliënttevredenheid. Deze uitkomsten dienen vervolgens als input voor het kwalitatieve onderzoek waarbij we op basis van verdiepende (groeps-)gesprekken meer de achtergrond van de antwoorden proberen te duiden.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Voor meer informatie over onderzoek binnen de zorg- en welzijnssector, de werkwijze van Enneüs of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via 0, een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.