Instroom – en Arbeidsmarktrelevantie onderzoek – Associate degree opleiding, Service, Welzijn en Zorg deeltijd – Stenden Hogeschool

De Stenden Hogeschool heeft Enneüs gevraagd om door middel van een macrodoelmatigheidsonderzoek een bijdrage te leveren aan de aanvraag macrodoelmatigheid. De aanvraag heeft betrekking op de op te richten Associate degree opleiding, Service, Welzijn en Zorg deeltijd en dient ingediend te worden bij de minister van Onderwijs. Onderdeel van deze aanvraag is het aantonen van de arbeidsmarktrelevantie van de opleiding, omdat de minister uitsluitend instemt met het oprichten van een nieuwe opleiding wanneer de arbeidsmarktbehoefte daadwerkelijk aanwezig is (Minister van Onderwijs, 2014). De stellingname dat er een behoefte in het werkveld is aan personeel dat over een hoger beroepsniveau dan mbo-4 niveau beschikt en dat een opleiding heeft genoten die de zorg- en welzijnssector met elkaar verbindt’ dient onderbouwd te worden.

Uitgangspunten van het macrodoelmatigheidsonderzoek

Voor het macrodoelmatigheidsonderzoek zijn de eisen die aan de arbeidsmarktrelevantie gesteld worden door het CDHO leidend geweest. De focus van het onderzoek lag onder andere op:

• Landelijke en regionale (Noord-Nederland) trends en ontwikkelingen in de sector
• De daaruit voortvloeiende gewenste werknemerscompetenties op de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector
• De behoefte aan medewerkers in de zorg- en welzijnssector op Associate degree niveau
• De behoefte van de beoogde doelgroepen van de opleiding, een schatting van de instroom en de ruimte in het landelijk onderwijsaanbod voor de beoogde opleiding

Het macrodoelmatigheidsonderzoek hebben we uitgevoerd door middel van:

  • Deskreserach
  • Interviews met werkgevers en werkgeversorganisaties
  • Interviews met bestuurders/management van mbo-scholen
  • Online enquête onder mbo-studenten

Het onderzoek van Enneüs heeft ertoe bijdragen dat het College van Bestuur van de Stenden Hogeschool toestemming heeft gegeven om de aanvraag macro-doelmatigheid richting het ministerie in te dienen. Na goedkeuring wordt het accreditatieproces via de NVAO in gang gezet. Het is de bedoeling dat de opleiding in september 2017 van start gaat.