Draagvlakonderzoek

Indien u als gemeente, instelling of bedrijf het voornemen heeft om een ingrijpende verandering door te voeren, dan wilt u vooraf graag weten of de plannen op voldoende steun kunnen rekenen. Een draagvlakonderzoek kan u hierbij helpen. Dit zogenaamde draagvlak kan gemeten worden door een enquête te houden onder de doelgroep. Denk hierbij aan burgers, ondernemers, cliënten, medewerkers en klanten. Het gaat hierbij niet alleen om het aantal voor- en tegenstemmers, maar het is ook van belang om zicht te krijgen op onderbouwde meningen en hoe men aankijkt tegen de mogelijke gevolgen die de plannen met zich meebrengen. Gezien onze jarenlange en specifieke ervaring kunnen wij u uitstekend van dienst zijn met het uitvoeren van draagvlakonderzoek.

Voorbeelden draagvlakonderzoek

Wij hebben de afgelopen jaren vele draagvlakonderzoeken uitgevoerd. Zo zijn wij gespecialiseerd in draagvlakonderzoek ten behoeve van bijvoorbeeld:

 • AZC’s
 • parkeergarages
 • vergunningenbeleid
 • (grote) bouwprojecten
 • zonneparken, zie ook voorbeeldcase draagvlakonderzoek zonneparken
 • windparken.

Wij hebben aangetoond voor ieder onderzoeksvraagstuk een passende oplossing te kunnen uitwerken en uitvoeren. Ons team aan specialisten kan u hierbij voorzien van het juiste advies en de mogelijkheden van onderzoek.


Enneüs is in staat geweest om in opdracht van drie gemeenten uit Drenthe een omvangrijk en kwalitatief goed onderzoek uit voeren naar het draagvlak voor windenergie. Gelet op de grote belangen, de politieke gevoeligheid en de gepolariseerde opvattingen over dit onderwerp is dat een prestatie die vermeld mag worden.

Peter van der Veen, Projectcoördinator Afdeling Ruimte, Aa en Hunze

Werkwijze Enneüs bij draagvlakonderzoek

Voor een succesvol draagvlakonderzoek vormt de voorbereiding een cruciaal onderdeel van het onderzoek. Hoe beter dit vooraf wordt uitgedacht hoe groter de kans dat de uitkomsten van het onderzoek zullen worden geaccepteerd en worden toegepast. Enkele aandachtspunten die wij met u zullen bespreken en oppakken zijn:

 • Werkgroep

In het geval diverse interne stakeholders een belang hebben bij een dergelijk onderzoek en het onderzoek veel maatwerk vereist, is het verstandig om een werkgroep vanuit de opdrachtgever in te stellen. De werkgroep vertegenwoordigt de opdrachtgever, heeft een klankbord- en adviesfunctie en communiceert met het onderzoeksbureau.

 • Stakeholdersanalyse

De stakeholders zijn degenen die op de één of andere manier belang hebben bij (de inhoud van) het draagvlakonderzoek. Gezamenlijk bepalen we wie de stakeholders zijn, wat hun belangen zijn en hoe we daar in het onderzoek rekening mee dienen te houden.

 • Communicatieplan

Draagvlakonderzoeken zijn veelal (politiek en/of emotioneel) beladen onderzoeken. Het toepassen van het juiste proces en de juiste interne en externe communicatie is daarom van groot belang. In het geval van onderzoek onder burgers kunt u denken aan middelen als thema-avonden, rondetafelsessies, berichtgevingen in de lokale media of vooraankondigingen per brief.

 • Onderzoeksdoelgroep

Het vaststellen van de onderzoeksdoelgroep is niet in alle gevallen even eenduidig. In het geval het onderzoek betrekking heeft op een gebied waar het parkeerbeleid wordt aangepast, kan de selectie plaatsvinden op basis van de wijken waar dit beleid betrekking op heeft. Bij draagvlakonderzoek naar de (mogelijke) realisatie van windmolenparken spelen bijvoorbeeld externe factoren als zicht en geluidsoverlast een rol bij het bepalen van de onderzoeksdoelgroep. Het selecteren van de onderzoeksdoelgroep op basis van een straal is hierbij bijvoorbeeld gebruikelijk.

 • Vragenlijst

Keuzes die gemaakt moeten worden zijn onder andere de te bevragen thema’s, antwoordmogelijkheden, aantal vragen en open/gesloten vragen. Vanuit onze ervaring hebben wij de beschikking over een grote dataset aan mogelijke vragen die ter inspiratie kunnen dienen. Draagvlakonderzoek blijft echter maatwerk. Wij komen samen met u tot de meest optimale vragenlijst, die uiteraard ook inzet op een zo groot mogelijke kans op een goede respons.

 • Responsverhogende maatregelen

Onderdeel van onze aanpak is het toepassen van maatregelen die de kans op een goede respons bevorderen. Veel van deze maatregelen zitten verweven in onze aanpak, maar er zijn per project ook specifieke keuzes te maken. Denk bijvoorbeeld aan het moment waarop vragenlijsten worden verstuurd, het sturen van vooraankondigingen en de communicatie over de wijze waarop we tijdens het onderzoek omgaan met de anonimiteit en de privacy van de respondenten.

 • Dataverzamelingsmethoden

Bij grotere groepen (100+) zijn kwantitatieve methoden geschikt zoals schriftelijke of online vragenlijsten. Bij kleinere groepen is het het overwegen waard om te kiezen voor telefonische interviews, face-to-face interviews of bijvoorbeeld groepsgesprekken. Een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek is ook zeer wel mogelijk.

 • Analyse, rapportage en terugkoppeling resultaten

Nadat de data verzameld zijn, kunnen wij de uitkomsten op verschillende manieren rapporten. Wij stemmen de gewenste vorm en opzet van rapportage met u af. Wij kunnen een uitgebreid rapport opstellen met analyses, conclusies en aanbevelingen. Het onderzoek sluit veelal af met een eindbespreking waarin wij de resultaten aan u zullen presenteren en gezamenlijk met u (en eventueel andere stakeholders) de uitkomsten verder zullen duiden. In het geval van gemeenten, kan het wenselijk zijn om tevens een presentatie aan de gemeenteraad te verzorgen.


De samenwerking met Enneüs hebben wij als gemeente als zeer prettig ervaren. Enneüs heeft een plan van aanpak voor het draagvlakonderzoek opgesteld dat paste bij onze wensen en behoeftes. Er werd altijd snel gereageerd op onze vragen. Het onderzoek voldeed aan onze verwachtingen.

Gwynne Janssen, beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid gemeente Teylingen 

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over draagvlakonderzoek onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht). .