Klachtenregeling

Wij hechten grote waarde aan een correcte wijze van benadering en bejegening van alle betrokkenen. Bent u van mening dat wij daarin te kort zijn geschoten? Wij lossen het graag voor u op.  Neem in voorkomend geval graag zo spoedig mogelijk contact met ons op, vaak is een telefoontje al voldoende om problemen uit de wereld te helpen. Maar blijft u het oneens, dan kunt u overwegen schriftelijk een klacht in te dienen.

Indiening

Klachten dienen altijd schriftelijk of online te worden ingediend.

Online

U kunt uw klacht online indienen door een e-mail te sturen naar klachten@enneus.nl.

Schriftelijk

Het postadres voor schriftelijke indiening is:

Enneüs
T.a.v. de directie
Postbus 473
9700 AL Groningen

U heeft in eerste instantie contact met de functionaris gegevensbescherming en een directielid van Enneüs. Wij verzoeken u de inhoud en aanleiding van de klacht te omschrijven, waar, wanneer en hoe het één en ander heeft plaatsgevonden. Daarnaast verzoeken wij u om uw adresgegevens mee te sturen, zodat wij op uw klacht kunnen reageren.

Reactie

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging. Hierin staat de datum, in ieder geval binnen vier weken, waarop wij de klacht afhandelen.

Behandeling

Bij de behandeling van de klacht streven wij ernaar om binnen de kaders van de geldende regelgeving en binnen de grenzen van wat in redelijkheid kan worden verwacht, tot een doeltreffende oplossing van het probleem te komen. Binnen Enneüs worden de verantwoordelijke medewerkers gewezen op hun eventuele tekortkomingen, zodat in de toekomst soortgelijke klachten zoveel mogelijk worden uitgebannen. Bij de behandeling van de klacht wordt u in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden.  U wordt schriftelijk, gemotiveerd in kennis gesteld over de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventueel genomen maatregelen. Eenieder die bij de behandeling van een klacht is betrokken is, is verplicht tot geheimhouding van de gegevens die bij de klachtafhandeling bekend worden.

Klacht extern indienen

De MOA, VBO en VSO hebben een beroepscommissie voor onderzoek en statistiek, die eventuele klachten van respondenten behandelt in het geval er sprake zou zijn van het niet naleven de gedragscode door een onderzoeksbureau. Indien een Consument/Respondent van mening is dat jegens hem in strijd met het bepaalde in de Gedragscode voor het marktonderzoek of in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (deWBP) is gehandeld, kan die consument bij de MOA (https://www.moaweb.nl/) een schriftelijke klacht indienen bij de Beroepscommissie van de MOA.

Procedure van de Beroepscommissie

Het secretariaat van de MOA zal het betreffende marktonderzoekbureau, lid van de MOA en tegen wie de klacht is ingediend, over de klacht informeren. Het MOA-lid dient binnen een termijn van acht weken na het indienen van de klacht schriftelijk te reageren. Indien het Geschil niet tot tevredenheid van de Consument – Respondent is opgelost of indien het MOA-lid niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, kan de Respondent het Geschil binnen veertien dagen na ontvangst van de reactie van het MOA-lid ofwel, bij gebreke van een reactie van het MOA-lid binnen veertien dagen na het verstrijken van de gestelde termijn, voorleggen aan de Beroepscommissie (https://www.moaweb.nl/consumentenklachten.html)

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten