Medewerkersonderzoek

Medewerkers dragen elke werkdag bij aan het realiseren van de missie en doelstellingen van uw organisatie. Ze vormen feitelijk uw visitekaartje. Voor iedere organisatie is het daarom relevant om te weten wat er speelt bij medewerkers. Zijn ze tevreden over hun werk? Halen ze wel voldoende uit hun potentie? Hoe gaat de samenwerking tussen de teams? En zijn er volgens de medewerkers nog verbeterpunten na een pas doorgevoerde reorganisatie? Indien u zich herkent in bovenstaande vragen dan ligt een medewerkersonderzoek voor de hand.

Enneüs kan u helpen om een gedegen medewerkersonderzoek uit te voeren. Voor Enneüs is ieder medewerkersonderzoek weer uniek. Wij brengen niet alleen op een heldere manier inzichtelijk wat er onder uw medewerkers speelt, maar stimuleren ook managers, teams en individuen om zichzelf en elkaar continu te verbeteren.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht en dit heeft gevolgen voor onderzoeksbureaus. Zeker als het gaat om medewerkersonderzoek waarbij privacy (en anonimiteit) van medewerkers evident van groot belang is. Wij zijn hier op voorbereid en hebben onze processen en procedures hierop ingericht.


“In goede samenwerking met onderzoeksbureau Enneüs hebben we in een kort tijdsbestek inzicht gekregen in het niveau van onze medewerkerstevredenheid. Hiermee hebben we concrete handvatten voor verdere verbetering aangereikt gekregen.”

Gerke Brouwer – Directeur-bestuurder Woongroep Marenland


Werkwijze Enneüs

Kenmerkend voor onze aanpak is onze aandacht in de voorbereidende fase. Wij gaan samen met u terug naar de basis. Wat wilt u met het onderzoek bereiken? Zijn er interne aandachtspunten die nader onderzocht moeten worden? In hoeverre kan de OR bij het onderzoek betrokken worden (i.v.m. verhogen intern draagvlak)? Etc. Wij nemen alle relevante aandachtspunten van medewerkersonderzoek met u door, denk hierbij aan:

  • Vragenlijst en gespreksthema’s

Tijdens de voorbereiding spreken we de mogelijkheden van onderzoek en de te hanteren thema’s en vragen met u door. Enneüs beschikt over een uitgebreide set aan thema’s en vragen die gebruikt kunnen worden voor een medewerkersonderzoek. We helpen hierbij keuzes te maken en gezamenlijk prioriteiten te stellen.

  • Dataverzameling

We kijken ook met u naar de meest optimale wijze van dataverzameling. Bij de meeste medewerkersonderzoeken wordt gebruik gemaakt van online vragenlijsten. Via onze eigen online enquête tool zijn wij in staat om de vragenlijsten op een heldere en effectieve manier te presenteren aan de deelnemers van het onderzoek. Zowel voor de mobiele telefoon, tablet of gewoon de desktop kunnen we het onderzoek uitvoeren.

Het afnemen van vragenlijsten zou u als de basis van medewerkersonderzoek kunnen beschouwen. Maar heeft u ook gedacht aan de combinatie van vragenlijst onderzoek en verdiepend onderzoek. Bijvoorbeeld door middel van interviews, focusgroepen of spiegelgesprekken. En wist u dat wij hele interessante onderzoeken hebben uitgevoerd waarbij gesprekken op video zijn opgenomen?  Waar uw behoefte ook ligt, Enneüs maakt dit inzichtelijk en heeft veel ervaring met dergelijke methodieken om voor u een optimaal onderzoek te verzorgen.

  • Rapportage

Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij de resultaten op een heldere manier aan u rapporteren. We kunnen hierbij verbanden leggen tussen afdelingen, thema’s, vestigingen of tot op het niveau van elke afzonderlijke vraag. We kunnen voor onze rapportages gebruik maken van standaarden of rapportages op maat maken. Aan u de keuze.

medewerkersonderzoek-groningen

Kunnen wij u helpen?

Voor meer informatie over medewerkersonderzoek, de werkwijze van Enneüs of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via 050 , een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

Praktijkvoorbeelden

Enneüs heeft na een eerder medewerkersonderzoek voor de afdeling Control & Compliance van DUO een nieuwe onderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van Klantbediening. Het doel van deze medewerkersraadpleging is onderzoeken wat er leeft en speelt onder de medewerkers van KB. DUO heeft Enneüs  gevraagd het onderzoek, samen met een werkgroep van DUO, op te zetten en vervolgens uit te voeren.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Het Groninger Museum heeft Enneüs gevraagd om een medewerkersonderzoek (MTO) uit te voeren. Het Groninger Museum heeft zes afdelingen (facilitair, beveiliging, algemene zaken, educatie, communicatie & marketing en collecties) waarin zowel vaste fte’s als “inleen” (externen) werkzaam zijn. Het onderzoek heeft onder deze afdelingen plaatsgevonden.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 heeft basisschool PCBO Smallingerland een vitaliteitsplan voor haar medewerkers geïmplementeerd. Het doel van dit plan is het werkvermogen van medewerkers te vergroten. Daarnaast wordt er gewerkt met een scholings- en professionaliseringsplan, om de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en de professionaliteit van de organisatie als geheel te verhogen en actueel houden. PCBO heeft aan Enneüs gevraagd om een medewerkersonderzoek uit te voeren, waarbij zowel het vitaliteitsplan alsook het scholings- en professionaliseringsplan zouden worden betrokken. Daarnaast dient het medewerkerstevredenheidsonderzoek als een kans om de medewerkerstevredenheid te meten en in beeld te brengen waar de organisatie en haar medewerkers op dit moment staan.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs voerde voor DUO (‘Dienst Uitvoering Onderwijs’) een medewerkersonderzoek uit. DUO is een agentschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs heeft de tevredenheid van de medewerkers van Woongroep Marenland in kaart gebracht. De organisatie wilde namelijk weten wat de wensen en behoeften van de medewerkers zijn en hoe de tevredenheid verder kan worden bevorderd.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Medewerkerstevredenheidsonderzoek naar het welbevinden van medewerkers in teams bij Verslavingszorg Noord Nederland
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Medewerkerstevredenheidsonderzoek om de algemene tevredenheid van de werknemers over hun werkgever Weststellingwerf te onderzoeken.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Medewerkerstevredenheidsonderzoek over de organisatie WTC Expo Leeuwarden.
Meer over dit praktijkvoorbeeld