Klanttevredenheidsonderzoek UWV

klanttevredenheidsonderzoek UWV

Re-integratiebedrijven die een Raamovereenkomst Inkoopkader 2016-2020 hebben met UWV voor het uitvoeren van re-integratiedienstverlening onder het perceel ‘Werkfit maken’ of het perceel ‘Naar werk’, zijn verplicht om periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren over de beëindigde dienstverlening.

In dit klanttevredenheidsonderzoek laat het re-integratiebedrijf zijn klanten van UWV vragen naar de mate van hun tevredenheid over de door het bedrijf geleverde dienstverlening. Per perceel, ‘Werkfit maken’ of ‘Naar werk’ wordt de tevredenheid tot uitdrukking gebracht in een rapportcijfer. Per perceel moet een gemiddeld cijfer van 6,5 worden behaald. Het UWV heeft enkele eisen opgesteld waar dit klanttevredenheidsonderzoek UWV aan moet voldoen.

Enneüs verantwoordelijk voor meer dan 60 klanttevredenheidsonderzoeken UWV

Enneüs voert voor meer dan 60 re-integratiebedrijven de klanttevredenheidsonderzoek UWV uit! Wij kunnen u op een kosteneffectieve manier helpen met het uitvoeren van dit onderzoek. Wij werken hierbij conform de eisen van het UWV. Enneüs is lid van de MOA (Marktonderzoek Associatie) en als dusdanig bevoegd om deze onderzoeken uit te voeren.

Eisen klanttevredenheidsonderzoek UWV

De belangrijkste eisen die van invloed zijn op de uitvoering van dit onderzoek zijn de volgende:

  • De meting is periodiek. Ieder meetjaar verloopt van april tot april.
  • Per perceel (‘Werkfit maken’ of ‘Naar werk’) is er één vragenlijst beschikbaar.
  • De vragenlijsten mogen via internet, schriftelijk en/of ook telefonisch worden uitgezet onder de UWV klanten die een re-integratiedienst hebben afgerond.
  • Klanten dienen binnen een half jaar na het afronden van de re-integratiedienst benaderd te worden voor het klanttevredenheidsonderzoek UWV.
  • Voor een representatief onderzoek geldt dat er een minimaal responspercentage gehaald moet worden, óf dat tenminste 40 respondenten (bij 160 of meer afgesloten re-integratiediensten) de vragenlijst hebben ingevuld.
  • De resultaten dienen overzichtelijk per perceel en per vraag weergegeven te worden. Daarnaast dient een methodologische verantwoording onderdeel uit te maken van de rapportage.

Enneüs conformeert zich aan de door UWV gestelde eisen voor de uitvoering van de het klantenonderzoek UWV zodat u te allen tijde kunt voldoen aan uw verantwoordingsverplichtingen richting UWV.

Online dashboard – kosteneffectief 

Enneüs beschikt over een online dashboard waar organisaties gratis gebruik van kunnen maken. Door het onderzoek zoveel mogelijk online te faciliteren en uit te voeren zijn wij in staat om u dit klanttevredenheidsonderzoek zeer kosteneffectief aan te bieden. U krijgt van ons een inlog waarmee u de vorderingen van het klanttevredenheidsonderzoek binnenkort real time kunt volgen en waarin de uitkomsten worden gerapporteerd. Handig voor het geval u direct inzicht wilt in de respons en later ook zelf nadere analyses wilt doen. Wij kunnen tevens de uitkomsten van uw voorgaande klanttevredenheidsonderzoeken invoeren in uw eigen online dashboard. Hiermee kunt u benchmarken met voorgaande onderzoeken en dus resultaten vergelijken met voorgaande jaren. Ons dashboard bevat een exportfunctie waarmee u automatisch een rapport kunt uitdraaien die volledig voldoet aan de eisen zoals die door UWV zijn opgesteld.

Kunnen wij u helpen?

Voor meer informatie over klanttevredenheidsonderzoek, de werkwijze van Enneüs of een offerte, kunt u telefonisch contact opnemen via 050, een e-mail sturen naar m.vanderstaaij@enneus.nl of een bericht achterlaten via ons contactformulier.

Praktijkvoorbeelden

Re-integratiebedrijven die een raamovereenkomst hebben met UWV voor het uitvoeren van re-integratie dienstverlening, zijn verplicht om periodiek een klanttevredenheidsonderzoek UWV uit te laten voeren. Voor Senzer voert Enneüs dit onderzoek uit.
Meer over dit praktijkvoorbeeld