Burgerpeiling (VNG Realisatie)

Waarstaatjegemeente is dé website waar te zien is hoe u als gemeente presteert op maatschappelijke terreinen, zoals leefbaarheid, veiligheid, Wmo, Jeugdhulp en  de dienstverlening. Als gemeente heeft u de opgave om uw beleid en dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van uw inwoners. Daarvoor is het van belang dat u weet hoe inwoners hierover denken. Om hier inzicht in te krijgen kunt u gebruik maken van de Burgerpeiling van VNG Realisatie. De resultaten van alle burgerpeilingen vindt u op Waarstaatjegemeente.nl.

Erkend onderzoekspartner van VNG Realisatie

burgerpeiling

Enneüs is erkend onderzoekspartner van VNG Realisatie en geselecteerd om Burger- en Ondernemerspeilingen voor gemeenten uit te voeren. Wij conformeren ons aan het specifieke protocol zoals deze is opgesteld door VNG en beschikken over de noodzakelijke voorwaarden om de Burgerpeiling op de juiste wijze uit te voeren.

De afgelopen jaren hebben wij diverse gemeenten geholpen met het uitvoeren van Burgerpeilingen en Ondernemerspeilingen. Dit naar grote tevredenheid van onze klanten. Recentelijk hebben wij een speciale nieuwsbrief uitgebracht over de Burgerpeilingen en Ondernemerspeilingen. Klik hier voor de nieuwsbrief.

Wat kunt u met de Burgerpeiling?

De Burgerpeiling is een gevalideerde modelvragenlijst en onderzoeksmethodiek voor inwonersonderzoek. Het stelt als doel een relatie te leggen tussen enerzijds sociale buurt- en persoonskenmerken en anderzijds de beleving van de leefomgeving en de mogelijkheden van de burger om bij te dragen aan buurtparticipatie, burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg. De volgende vier belangrijke maatschappelijke thema’s komen in de Burgerpeiling aan bod:

 • Woon- en leefomgeving
 • Relatie burger-gemeente
 • Dienstverlening
 • Zorg en welzijn

De modelvragenlijst kan worden uitgebreid met verdiepende modules. Enneüs heeft aangetoond de kennis en ervaring in huis te hebben die nodig is voor de uitvoering van de Burgerpeiling alsmede voor het toepassen van verdiepende modules. Denk hierbij aan panelgesprekken, interviews en focusgroepen met bepaalde inwonersgroepen.


“Dankzij de prettige samenwerking met volop persoonlijk contact met Enneüs hebben we de Burgerpeiling met een grote respons kunnen afronden. Door het geleverde maatwerk beschikken wij nu over een prettig leesbare en overzichtelijke rapportage.”

Ria van der Laan – Manager Dienstverlening gemeente Midden-Drenthe


Burgerpeiling op maat voor uw gemeente

Naar onze mening is onderzoek per definitie maatwerk. Iedere gemeente heeft eigen doelstellingen, speerpunten en een lokale context waar we met de opzet van het onderzoek rekening mee kunnen  houden. Wij zullen voor aanvang van het onderzoek dan ook een aantal zaken met u afstemmen. Denk hierbij aan:

 • Bepalen uitgangspunten lokaal beleid, informatiebehoefte gemeente en mogelijk toe te voegen vragen.
 • Bepalen methode van dataverzameling, combinatie schriftelijke vragenlijst met beantwoording via internet.
 • De Burgerpeiling gaat uit van een steekproef die getrokken wordt uit de Basisregistratie personen (BRP1). Wij zullen u ondersteunen bij het trekken aan de steekproef en de richtlijnen met betrekking tot betrouwbaarheid in acht nemen.
 • Begeleiding en advies met betrekking tot uw interne en externe communicatie. Hiervoor hebben wij voldoende voorbeeldmateriaal beschikbaar.
 • Gewenste analyses en opzet rapportage, bijvoorbeeld op basis van een uitsplitsing naar kernen, wijken, doelgroepen (b.v. jongeren, ouderen) en opleidingsniveau. We kunnen ook een vergelijking maken met uw resultaten van voorgaande jaren.
 • U kunt de uitnodigingen en vragenlijsten zelf drukken en verzenden of dit via Enneüs laten verzorgen. Dit is een afweging die per gemeente kan verschillen. Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat wij als onderzoeksbureau geaccrediteerd zijn en dat wij beschikken over een eigen intern kwaliteitssysteem om het proces van verzending zo correct mogelijk te verzorgen en om de bescherming van persoonsgegevens (zowel in hardcopy als digitaal) op het hoogste niveau te garanderen.
 • Planning.

Wij leveren de resultaten aan voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl.

Kosten Burgerpeiling

De kosten van het onderzoek hangen af van uw wensen. Wilt u een standaard onderzoek of wilt u juist meer verdieping? Voert u het drukwerk en verzending zelf uit of vindt u het prettig als Enneüs dit voor u uit handen neemt? Graag bieden wij u een op maat gemaakt aanbod tegen een scherpe prijs. Wij bieden overigens interessante kortingen bij meerjaarlijkse afname van onderzoek en bij deelname van meerdere gemeenten vanuit samenwerkingsverbanden.

Kunnen wij helpen?

Voor meer informatie over de Burgerpeiling, de werkwijze van Enneüs of wilt u een offerte, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 050 – 711 52 55 of een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

Praktijkvoorbeelden

De gemeente Ermelo heeft Enneüs gevraagd om de Burgerpeiling en de Ondernemerspeiling uit te voeren vanwege onze heldere aanpak, inhoudelijk advies en de juiste prijs-kwaliteit verhouding.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
De gemeenten Druten en Wijchen zijn begin 2018 ambtelijk gefuseerd. Om gemeentelijk beleid te kunnen monitoren en te ontwikkelen, willen de gemeenten ieder jaar een Burgerpeiling en een Ondernemerspeiling door Enneüs uit laten voeren.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Voor de gemeente Noordoostpolder voert Enneüs periodiek de Burgerpeiling uit. Voor dit onderzoek maken we gebruik van de standaard vragenlijst van VNG Realisatie. 
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs is door de gemeente Pijnacker-Nootdorp gevraagd om het onderzoek KING Burgerpeiling uit te voeren. Voor dit onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van de verkorte vragenlijst die door KING is ontwikkeld.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs is door de gemeente Midden-Drenthe de KING Burgerpeiling gevraagd om het onderzoek KING Burgerpeiling uit te voeren. Wij hebben hierbij rekening gehouden met de uitgangspunten zoals deze door KING zijn opgesteld.
Meer over dit praktijkvoorbeeld