Contractvoorwaarden

Algemeen

 • Enneüs en ZorgfocuZ zijn handelsnamen van ZorgfocuZ B.V. statutair gevestigd op de Sylviuslaan 5 te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53367073. Enneüs en ZorgfocuZ zullen hierna worden aangeduid als ZorgfocuZ B.V.
 • ZorgfocuZ B.V. zal de opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ZorgfocuZ B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Indien de overeenkomst doorlopend is, verlengd wordt of wordt uitgevoerd tegen een bedrag op basis van nacalculatie, is ZorgfocuZ B.V. gerechtigd de tarieven voor onderzoekswerkzaamheden, ons online dashboard en de tarieven voor drukwerk, verzenden en verwerken van vragenlijsten jaarlijks per 1 januari te indexeren met maximaal 4%.
 • In plaats van de indexering van het vorige lid heeft ZorgfocuZ B.V., in het geval van drukwerk, verzenden en verwerken van vragenlijsten, het recht om een hogere prijsverhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen als gevolg van inkoop gerelateerde kostenstijgingen, per 1 januari of per andere datum.

Wijziging van de overeenkomst (meer-/minderwerk)

 • Indien er sprake is van een uitgebreidere taakstelling of van een meer omvattende uitvoering van de opdracht zal in een zo vroeg mogelijk stadium overleg worden gevoerd met de opdrachtgever over eventueel meerwerk.
 • Indien ZorgfocuZ B.V. door nalatigheid of aantoonbare tekortkomingen door opdrachtgever meerwerk moet leveren, ten behoeve van de continuïteit en kwaliteit van het project, is ZorgfocuZ B.V. gerechtigd om naar redelijkheid en billijkheid meerwerk te berekenen zonder akkoord opdrachtgever.

Betalingsvoorwaarden

 • In de offerte of opdrachtverlening wordt aangegeven of er sprake is van een (schatting van) vaste vergoeding, dan wel een honorarium per uur dat wordt gedeclareerd op grond van de werkelijk bestede uren.
 • De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum en geschiedt in twee termijnen: 70% bij opdrachtbevestiging en 30% na afronding van de opdracht. Eventueel meerwerk wordt verrekend met de tweede termijn of wordt als derde termijn gefactureerd. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal bij aanvang van de opdracht 70% van een geschatte prijs in rekening worden gebracht. De schatting is nooit een indicatie van de werkelijke prijs. Indien een honorarium per uur is overgekomen op basis van de werkelijke bestede uren, wordt maandelijks het over een kalendermaand verschuldigde honorarium gefactureerd.
 • In geval van annulering van de opdracht door de opdrachtgever, is de opdrachtgever de navolgende bedragen verschuldigd:
  • voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht: 50% van de overeengekomen of geschatte prijs
  • na begin van uitvoering van de opdracht: 100% van de overeengekomen of geschatte prijs

Vertrouwelijkheid

 • ZorgfocuZ B.V. verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens waarvan ZorgfocuZ B.V. weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn.

Vrijwaring en aansprakelijkheid

 • De opdrachtgever vrijwaart ZorgfocuZ B.V. tegen alle aanspraken van opdrachtgever zelf en derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken te maken kosten, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van ZorgfocuZ B.V..

Intellectueel eigendom

 • Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op modellen, technieken, vragenlijsten, instrumenten, software, rapporten en andere in het kader van het onderzoek ontwikkeld materiaal berusten bij ZorgfocuZ B.V., tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever is gerechtigd de hier bedoelde schriftelijke bescheiden te vermenigvuldigen, echter uitsluitend voor intern gebruik binnen de eigen organisatie, behalve die welke uitdrukkelijk voor extern gebruik bedoeld zijn.

Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten