Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

Stakeholdertevredenheidsonderzoek

Eén van de kerndoelen van de Unit Plaatsing van het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) is het ondersteunen van ketenpartners bij de afhandeling van asielprocessen. Daarom heeft COA Plaatsing aan ons gevraagd om een stakeholdertevredenheidonderzoek uit te voeren onder de eigen medewerkers en de ketenpartners. De voornaamste doelen die COA Plaatsing voor ogen had waren:

  • Inzichten verkrijgen in de tevredenheid over de dienstverlening van COA Plaatsing;
  • Evalueren en verbeteren van de samenwerking tussen COA Plaatsing en de ketenpartners;
  • Het ontwikkelen van KPI’s voor het stakeholdermanagement.

Het contact met de onderzoekers van Enneüs verliep erg prettig. Zij waren vriendelijk, begripvol en professioneel. Door naar ons als opdrachtgever te luisteren en flexibel te zijn tijdens de uitvoering van het onderzoek, is er aan onze behoefte voldaan. Aan de hand van de uitkomsten en aanbevelingen zijn we bezig de samenwerking met onze stakeholders verder te versterken.

Ferry Booij, Teamhoofd In- en doorstroom Unit Plaatsing bij Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Tijdens een startsessie hebben wij de opzet van het onderzoek nader met het COA afgestemd. Er is een vragenlijst opgesteld die voor de eigen medewerkers en de medewerkers van de ketenpartners zoveel mogelijk gelijk was. Hierdoor waren we in staat de resultaten van beide onderzoeksdoelgroepen met elkaar te vergelijken. Deze vergelijking is overzichtelijk gerapporteerd in een totaalrapport en resulteerde in een aantal concrete aanbevelingen voor het verder verbeteren van de samenwerking tussen COA Plaatsing en haar ketenpartners.

De onderzoeksresultaten zijn in een interactieve sessie gedeeld met de medewerkers van COA Plaatsing. Hierdoor konden de conclusies worden aangescherpt en zijn we tot concrete verbeteracties gekomen. Door het stakeholdertevredenheidsonderzoek periodiek te herhalen,  wordt de samenwerking met ketenpartners gemonitord en realiseren we concrete sturingsinformatie voor COA Plaatsing.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten