Gemeente Súdwest-Fryslân

Onderzoek toekomstbestendigheid dorpshuizen

Werkvelden
Diensten

Súdwest-Fryslân is een gebied tussen Sneek, Stavoren en de Afsluitdijk. Er wonen meer dan 89.000 mensen, verdeeld over 89 kernen. Grote én kleine kernen waarin dorpshuizen en wijkcentra ieder op hun eigen manier een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Om zicht te krijgen op die bijdrage én daar een toepasbaar beleid op te kunnen maken, is onderzoek nodig. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft ons gevraagd om onderzoek te doen naar alle 65 ontmoetingsplaatsen (de dorpshuizen) in de gemeente met als doel de dorpshuizen per dorp/stad in kaart te brengen middels een rapport over de toekomstbestendigheid. Wij hebben dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Rizoem.

Te onderzoeken variabelen

Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de dorpshuizen hebben we onderzocht door de volgende onderdelen in beeld te brengen.

 1. Bestuurskracht. Door in beeld te krijgen hoe de bestuurskracht van het dorpshuis is, wordt duidelijk of het bestuur in staat is het dorpshuis te blijven exploiteren, of daar bijvoorbeeld ondersteuning bij nodig heeft.
 2. Financieel overzicht. Het financieel overzicht heeft als doel om inzicht te krijgen in de financiële situatie van de dorpshuizen.
 3. Omgeving. Om een beeld te krijgen van het draagvlak van het dorpshuis, worden de demografische gegevens van de omgeving bekeken.
 4. Activiteiten. De activiteiten geven een beeld van de populariteit en doelgroepen van een dorpshuis.
 5. Vrijwilligers. Een dorpshuis valt of staat met vrijwilligers. Door in kaart te brengen of er bij een dorpshuis voldoende vrijwilligers zijn, wordt een beeld gegeven over het draagvlak van het dorpshuis in de omgeving.
 6. Gebouw. De staat van het gebouw geeft een indicatie van de mogelijke investering die nodig is om het dorpshuis functioneel te houden/krijgen.
 7. Toekomst. In gesprek met de besturen over de toekomst van hun dorpshuis.

Aanpak

Samengevat, hebben wij ons bij het onderzoeken van bovenstaande zeven onderdelen gefocust op drie kernelementen:

 1. Objecten (kwaliteit van het gebouw conform NEN 2767, gebruik van gebouwen, infrastructuur, etc.)
 2. Subjecten (beleving, behoeften en ambities van bestuur, vrijwilligers en (potentiële) gebruikers, etc.)
 3. Gebruikersstromen (bezettingsgraad, activiteiten, aantal vrijwilligers, etc. )

Voor de dataverzameling hebben wij gebruik gemaakt van verschillende methoden van dataverzameling:

 • Deskresearch/ Documenten-analyse / Data-analyse

Documenten die wij hebben bestudeerd waren onder andere: jaarverslagen van alle 65 ontmoetingsplaatsen, inclusief kosten-baten analyse, balansoverzichten, EPA-scan (voor zover gereed), jaarschema activiteiten, toekomstvisie/plannen ontmoetingsplaatsen, beleidsdocumentatie, harmonisatiebeleid dorpshuizen, mfc’s en meerjaren onderhoudsplannen.

 • Gesprekken met de besturen van de 65 dorpshuizen

Alvorens het gesprek met de besturen van de dorpshuizen aan te gaan hebben wij een zelfevaluatieformulier (vragenlijst) opgestuurd naar de besturen. De beantwoording van deze vragen, hielp ons om tot een juiste analyse te komen en om de gesprekken met besturen concreter in te steken.

 • Bouwkundig onderzoek (via Adviesburo Smeets)

Door Adviesburo Smeets zijn de 65 gebouwen getoetst met de NEN 2767 als vertrekpunt.

 • Vragenlijstonderzoek (schriftelijk en digitaal) over de behoefte van vrijwilligers en de bevolking van gemeente Súdwest-Fryslân

Dit deel van het onderzoek heeft ons geholpen om uiteindelijk de behoeften en wensen van (potentiële) gebruikers ten aanzien van de dorpshuizen inzichtelijk te krijgen, maar ook het draagvlak van inwoners om als vrijwilliger een bijdrage te leveren.

Continuïteit

Continuïteit en een tijdige afronding van het onderzoek waren belangrijke voorwaarden voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Wij hebben daarom diverse maatregelen getroffen om de continuïteit van het onderzoek te kunnen waarborgen. Het onderzoek is uiteindelijk ook binnen de gestelde deadline opgeleverd.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten