Trimbos-instituut

Imago-onderzoek

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid, en zet zich in voor een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar. Het Trimbos-instituut signaleert, onderzoekt en komt met toepasbare interventies. Daarmee is het de aanjager van de maatschappelijke agenda t.a.v. mentale gezondheid en middelengebruik. Het Trimbos-instituut was in het voorjaar van 2021 benieuwd naar het beeld dat Nederlanders hebben van de organisatie. Het Trimbos-instituut heeft ons gevraagd om dit imago-onderzoek op te zetten en uit te voeren. De hoofdvraag tijdens dit onderzoek luidt:  ‘In hoeverre kent het Nederlands publiek het Trimbos-instituut en welk beeld hebben zij van het Trimbos-instituut?’.

Tijdens het imago-onderzoek stond het inzichtelijk krijgen van het imago van het Trimbos-instituut (en haar publieksmerken) centraal, om te kunnen sturen op de communicatie en profilering van de organisatie. Om tot de beantwoording van de hiervoor opgestelde onderzoeksvraag te komen, is er in nauwe samenspraak met de werkgroep vanuit Trimbos een kwantitatief georiënteerde vragenlijst opgesteld. In deze vragenlijst zijn veelal gesloten vraagstellingen opgenomen, zodat het onderzoek op termijn herhaald kan worden. De vragenlijst is volledig online afgenomen (websurvey) via een consumentenpanel. Om een representatieve verdeling van de doelgroep te hebben, zijn er diverse achtergrondkenmerken uitgevraagd om hier correct sturing op te geven tijdens de dataverzamelingsfase. In totaal hebben er 1.497 respondenten deelgenomen aan het onderzoek door de vragenlijst te voltooien. Deze groep respondenten zorgt voor een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking, en maakt daardoor de onderzoeksresultaten betrouwbaar.

Het Trimbos-instituut heeft met het imago-onderzoek waardevolle informatie en concrete aanbevelingen ontvangen om de communicatieactiviteiten te optimaliseren en de verschillende doelgroepen te bereiken met kennis en informatie over middelengebruik en mentale gezondheid.

Het imago-onderzoek dat Enneüs voor ons heeft uitgevoerd heeft belangrijke inzichten opgeleverd. De samenwerking met Enneüs was prettig en professioneel. De belangrijkste resultaten zijn opgeleverd in een helder rapport en door Enneüs gepresenteerd in de organisatie. Het online dashboard biedt ons de mogelijkheid om zelf verdieping en uitsplitsing op diverse thema’s te maken. Al met al zijn we heel tevreden over de samenwerking met Enneüs.

Joris Staal – Communicatie- & Marketingadviseur Trimbos-instituut

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten