Gemeenten Lochem, Zutphen en Brummen

Draagvlakonderzoek windmolens

De gemeenten Lochem, Zutphen en Brummen heeft ons gevraagd een draagvlakonderzoek uit te voeren naar de mogelijke realisatie van windmolens op de locatie de Mars/ Twentekanaal (grondgebied gemeente Zutphen). Wij hebben op basis van een op maat gemaakt plan van aanpak en op basis van onze ervaring met draagvlakonderzoek de opdracht gegund gekregen.

Ter voorbereiding van het onderzoek zijn wij met de betrokken gemeenteraden in gesprek gegaan over de aanpak van het draagvlakonderzoek. Tevens heeft afstemming plaatsgevonden met een werkgroep en met een klankbord- en adviesfunctie.


Enneüs heeft met de juiste kennis en kunde voor ons een gedegen draagvlakonderzoek uitgevoerd. Het resultaat is een geloofwaardig eindrapport waar alle partijen achter kunnen staan.

Gemeente Lochem

Aanpak draagvlakonderzoek

Het onderzoek moest een zo onafhankelijk mogelijk beeld geven in hoeverre inwoners voor of tegen de windmolens en het plan van IJsselwind waren en welke argumenten zij daarvoor hadden. Een grote groep inwoners in een ruime straal rond de windmolen locaties zijn daarvoor geënquêteerd.

Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek bepalend voor vervolg

Mede op basis van ons onderzoek besluit IJsselwind B.V. of zij al dan niet doorgaan met de gehele windontwikkeling op deze locaties. Wanneer IJsselwind inderdaad haar plannen wil uitvoeren dan zullen vervolgens de gemeenteraden een besluit nemen over het totale plan. Dat plan bestaat uit de uitkomsten van het  draagvlakonderzoek, de businesscase en de milieu effect rapportage. Deze laatste twee studies verricht IJsselwind. Komt er groen licht voor de plannen, dan start de gemeente Zutphen een procedure om het bestemmingsplan te wijzigen

.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten