Gemeente Amsterdam

Bewonersonderzoek fietsroute Haarlemmer Houttuinen

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 8 mei 2019 de NvU voor de doorgaande fietsroute Haarlemmer Houttuinen vastgesteld. Om dit te realiseren, zullen diverse aanpassingen in het gebied gedaan worden. Een van de maatregelen behelst het invoeren van eenrichtingsverkeer tussen het Haarlemmerplein en de Droog bak/het Singel. Met deze maatregel zal het autoverkeer ter plaatse afnemen, maar elders in de wijk toenemen. Daarnaast heeft de gemeenteraad eind januari 2020 de agenda autoluw vastgesteld. Het doel hiervan is meer leefruimte en schonere lucht. Meer ruimte voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. De gemeente wenste een onderzoek uit te laten voeren met als doel inzicht te verschaffen in de wijze waarop bewoners aankijken tegen het project, welke negatieve en positieve effecten men verwacht en wat mogelijke oplossingen hiervoor zijn. Op basis van goede ervaringen bij voorgaande onderzoeksprojecten heeft de gemeente Amsterdam ons gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Aanpak

In overleg met een werkgroep van de gemeente waarin onder andere een omgevingsmanager en communicatieadvies aan hebben deelgenomen, hebben wij een vragenlijst uitgewerkt. De vragenlijst ging nader ingaan op thema’s als:

  • Parkeren
  • Openbare ruimte
  • Fietsen
  • Groen
  • Noodzaak om auto te rijden
  • Autoverkeerscirculatie

Met de werkgroep hebben wij een onderzoeksgebied vastgesteld. Het gaat om ongeveer 28.000 huishoudens die benaderd zijn voor het onderzoek. De huishoudens ontvingen een schriftelijke vragenlijst die via een antwoordenvelop van Enneüs retour gestuurd kan worden.

De resultaten zijn inmiddels aan de gemeente gerapporteerd en worden meegenomen voor verdere besluitvorming.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten